Cement pucolanowy

Cementy żużlowe używane są w budownictwie do zapraw i betonów o niskich wytrzymałościach, Cement pucolanowy otrzymuje się przez zmielenie klinkieru portlandzkiego z pucolanami czyli materiałami pochodzenia naturalnego lub przemysłowego. Materiały te zawierają aktywną krzemionkę, wiążącą wapno powstałe w czasie hydratacji cementu z utworzeniem związków hydraulicznych, l cement pucołanowy jest bardziej odporny chemicznie niż cement portlandzki, toteż stosuje się go do betonów narażonych na stałe działanie roztworów agresywnych. Cementy mieszane otrzymuje się przez zmielenie kimkleru portlandzkiego z dodatkami hydraulicznymi i obojętnymi (wapienie, bazalty, tufy Iirtp. ). Znanych i opisanych w literaturze cementów tej grupy jest wiele. W Polsce produkuje się 2 rodzaje cementów mieszanych: a) cement fiurlarski produkowany z klinkiem cementu portlandzkiego z dodatkami hydraulicznymi lub obojętnymi, używany przeważnie do zapraw murarskich i tynków, b) cement budowlany produkowany z klinkieru cementu portlandzkiego z dodatkiem obojętnym w ilości do 15%, używany do betonów i zapraw, Cementy specjalne są to spoiwa hydrauliczne o różnym składzie chemicznym i różnych własnościach, produkowane w niedużych ilościach do specjalnych celów, np. cement ekspansywny, dający beton o dowolnie regulowanej rozszerzalności w czasie twardnienia, PYTANIA 1. Wymieńcie najdawniej znane spoiwa używane przez człowieka. 2. Przedstawcie krótko historię rozwoju spoiw budowlanych. 3. Czym się różnią spoiwa wiążące powietrzne od spoiw wiążących hydraulicznych? 4. Podajcie charakterystykę wapna palonego, magnezytu kaustycznego i dolomitu kaustycznego. 5. Jakie znacie rodzaje spoiw gipsowych? 6. Jak dzielimy tworzywa hydrauliczne? 7. Jakie znacie grupy cementów i jakie są ich cechy charakterystyczne? [patrz też: utylizacja azbestu, polska woda praca do kitu, potwierdzenie odbioru poczta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: polska woda praca do kitu potwierdzenie odbioru poczta utylizacja azbestu