Materialy wiazace hydrauliczne.

Materiały wiążące hydrauliczne podzielić można na dwie grupy, w zależności od sposobu ich wypalania: , 1. Tworzywa otrzymane przez wypalanie surowca do temperatury niższej niż temperatura spiekanie, czyli temperatura, w której wypalamy materiał ulega częściowemu stopieniu. Do tej grupy należą: wapno hydrauliczne i cement romański. Wapno hydrauliczne otrzymuje się przez wypalanie (nie powodujące spieczenia) wapieni marglistych o zawartości powyżej 75% węglanu wapniowego (CaC03). Otrzymany produkt składa się: z powstałych w czasie wypalania związków tlenku krzemowego, żelazowego, glinowego z tlenkiem wapniowym oraz dużej ilości wolnego wapna. Wapno hydrauliczne po wypaleniu poddaje się gaszeniu na sucho odpowiednią ilością wody i następnie przemiela. Cement romański produkuje się przez wypalania w temperaturze nie przekraczającej temperatury spiekania margli zawierających mniej niż 75010 węglanu wapniowego (CacOa). W wyniku wypalania otrzymuje się produkt zawierający związek tlenku wapniowego z tlenkiem krzemowym, żelazowym i glinowym oraz nieznaczne tylko ilości wolnego wapna. Produkt ten ze względu na małą zawartość wolnego wapna nie wymaga gaszenia wodą, lecz może być bezpośrednio zmielony w młynach na cement romański. Wapno hydrauliczne i cement romański stosowane są w budownictwie do tynków, do robót murarskich (przy wykonywaniu naziemnych i podziemnych części budowli) oraz do betonów o mniejszych wytrzymałościach.
Tworzywa otrzymywane przez wypalanie do temperatury spiekania lub stopienia odpowiednio do zestawionej mieszaniny surowcowej. Do tej grupy należą cementy. Cementy w zależności od rodzaju surowców użytych do ich produkcji dzielą się na następujące podstawowe grupy: a) cement portlandzki, b) cement hutniczy, e) cement genowy, d) cementy żużlowe: (gipsowo-żużlowy i wapienno-żużlowy, e) cementy pucolamowe, f) cementy mieszane, g) cementy specjalne, Cement portlandzki otrzymuje się przez zmielenie klinkietu portlandzkiego powstającego przez wypalenie do temperatury spiekania mieszaniny surowcowej, złożonej z wapienia i glinokrzemianów, Cement portlandzki składa się głównie z krzemianów i glinianów wapniowych, W budownictwie stosuje się go do sporządzenia betonów i zapraw murarskich, [więcej w: ral 7045, olx praca koszalin, planimetr ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca koszalin planimetr ral 7045