POMIARY PRZY ROBOTACH WYKONAWCZYCH

REALIZACJA PROJEKTU TRASY W TERENIE Realizacja projektu trasy w terenie odbywa się w oparciu o punkty stałe trasy, wyznaczone podczas pomiarów polowych, Da punktów takich należą przede wszystkim punkty wierzchołka w trasy, zaznaczone wbitymi w ziemię odpowiednimi palami z gwoździem, dla których wykonano opisy topograficzne. Punkty wierzchołkowe nadają się jednak tylko wówczas da tyczenia pras tych poligonu trasy, gdy z jednego punktu widoczny jest następny, tj. przy krótkich prostych, Prócz punktów wierzchołkowych trasy, da jej wytyczenia w terenie służą również umieszczone na trasie punkty pośrednie (kierunkowe), wyznaczane dokładnie instrumentem. Trasę drogową można również wytyczyć w terenie przez wyznaczanie kątów skrętu, jeżeli znamy punkt początkowy trasy i jej początkowy kierunek. Istotną rzeczą jest ustalenie punktu początkowego trasy (punktu wyjściowego). Jest ta zazwyczaj punkt położony na skrzyżowaniu kasy projektowanej z dragą istniejącą lub też punkt końcowy trasy istniejącej, której projektowana trasa jest przedłużeniem. Zdjęcie tego. punktu w terenie, jego. utrwalenie oraz opis topograficzny powinny być wykonane ze specjalną starannością, Odtworzenie punktu w terenie polega na jego wyszukaniu na pod- stawie szkicu topograficznego i podanych na nim wymiarów oraz na oczyszczeniu miejsca, w którym znajduje się palik. Jeśli zostanie stwierdzone, że palik został zniszczony, należy po dokładnym odtworzeniu miejsca, w którym powinien znajdować się, umieścić nawy, zaznaczyć w środku palika punkt osiowy trasy i zaopatrzyć go w świadek z odpowiednim oznaczeniem. Po odtworzeniu punktu początkowego (wyjściowego) ustawia się na nim teodolit i tyczy pierwszy odcinek trasy, posługując się następnym widocznym palikiem kierunkowym i kątem skrętu prostej. W ten sposób wykonuje się jakby powtórne tyczenie trasy z poszukiwaniem poprzednio utrwalanych palików i uzupełnieniem palików zniszczonych. Odtworzeniu podlegają wszystkie punkty charakterystyczne trasy, jednak odpadają tu żmudne poszukiwania w terenie zniszczonych palików. Pa wytyczeniu bowiem kierunku na podstawie kilku znalezionych palików kierunkowych odmierza się odległości poszczególnych palików osiowych w ten sposób, jak to jest zaznaczane w profilu podłużnym i wbija się nowe. Jednocześnie na podstawie posiadanych szkiców topograficznych odszukuje się w terenie repery. Jeżeli została zniszczona duża część palików pomiarowych, odtworzenie trasy w terenie w wielu przypadkach sprawia poważne trudnosci, W takich przypadkach dokonujemy najpierw przybliżonego tyczenia na podstawie punktów uwidocznionych na planie i zidentyfikowanych w terenie posługując się wymiarami z planu. Prowizorycznie wyznaczony kierunek może być następnie skorygowany. Poszczególne punkty trasy, znajdujące się w punktach charakterystycznych terenu, odtworzone w terenie, służą do dalszych prac pomiarowych, mających na celu wyznaczenie robót ziemnych. Roboty te powinny być wyznaczone bezpośrednio po odtworzeniu punktów osiowych. [więcej w: oczko wodne forum, olx praca rzeszów, tapety na zamówienie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: oczko wodne forum olx praca rzeszów tapety na zamówienie