Posts Tagged ‘szambo betonowe’

ODKWASZANIE WODY

Wednesday, July 27th, 2016

ODKWASZĄNIE WODY Woda zawierająca większe Ilości CO2, H2S lub H2S04 jest kwaśna. Najczęściej występuje CO2. Odkwaszanie wody można przeprowadzić metodami mechanicznymi lub chemicznymi. Sposób mechaniczny usunięcia CO2 polega na deszczowaniu wody i daje dobre wyniki, jeżeli twardość węglanowa jest większa niż 5°n. Metoda chemiczna polega na przepuszczeniu wody przez filtr wypełniony marmurem, magnezytem, masą magno. Przy filtracji przez marmur wiązana jest ta część CO2, która jest agresywna względem wapna, zgodnie z równaniem CO2 + CaCOa + H20 = Ca(HCOa)2 Woda staje się twardsza o . 1,27°n na każde usunięte 10 mg/I CO2 i sposób ten jest odpowiedni tylko dla wód miękkich, o twardości < 8°n. Przy twardościach większych wiązanie CO2 przebiega zbyt wolno i należy używać filtru magnezytowego. Magnezyt wyżarzony w temp. < 1000°C sprawia, że woda staje się najpierw alkaliczna. [więcej w: przydomowe oczyszczalnie, deski elewacyjne, szambo betonowe ]

POMIARY PRZY ROBOTACH WYKONAWCZYCH

Tuesday, July 12th, 2016

REALIZACJA PROJEKTU TRASY W TERENIE Realizacja projektu trasy w terenie odbywa się w oparciu o punkty stałe trasy, wyznaczone podczas pomiarów polowych, Da punktów takich należą przede wszystkim punkty wierzchołka w trasy, zaznaczone wbitymi w ziemię odpowiednimi palami z gwoździem, dla których wykonano opisy topograficzne. Punkty wierzchołkowe nadają się jednak tylko wówczas da tyczenia pras tych poligonu trasy, gdy z jednego punktu widoczny jest następny, tj. przy krótkich prostych, Prócz punktów wierzchołkowych trasy, da jej wytyczenia w terenie służą również umieszczone na trasie punkty pośrednie (kierunkowe), wyznaczane dokładnie instrumentem. Trasę drogową można również wytyczyć w terenie przez wyznaczanie kątów skrętu, jeżeli znamy punkt początkowy trasy i jej początkowy kierunek. Istotną rzeczą jest ustalenie punktu początkowego trasy (punktu wyjściowego). Jest ta zazwyczaj punkt położony na skrzyżowaniu kasy projektowanej z dragą istniejącą lub też punkt końcowy trasy istniejącej, której projektowana trasa jest przedłużeniem. Zdjęcie tego. punktu w terenie, jego. utrwalenie oraz opis topograficzny powinny być wykonane ze specjalną starannością, Odtworzenie punktu w terenie polega na jego wyszukaniu na pod- stawie szkicu topograficznego i podanych na nim wymiarów oraz na oczyszczeniu miejsca, w którym znajduje się palik. Jeśli zostanie stwierdzone, że palik został zniszczony, należy po dokładnym odtworzeniu miejsca, w którym powinien znajdować się, umieścić nawy, zaznaczyć w środku palika punkt osiowy trasy i zaopatrzyć go w świadek z odpowiednim oznaczeniem. Po odtworzeniu punktu początkowego (wyjściowego) ustawia się na nim teodolit i tyczy pierwszy odcinek trasy, posługując się następnym widocznym palikiem kierunkowym i kątem skrętu prostej. W ten sposób wykonuje się jakby powtórne tyczenie trasy z poszukiwaniem poprzednio utrwalanych palików i uzupełnieniem palików zniszczonych. Odtworzeniu podlegają wszystkie punkty charakterystyczne trasy, jednak odpadają tu żmudne poszukiwania w terenie zniszczonych palików. Pa wytyczeniu bowiem kierunku na podstawie kilku znalezionych palików kierunkowych odmierza się odległości poszczególnych palików osiowych w ten sposób, jak to jest zaznaczane w profilu podłużnym i wbija się nowe. Jednocześnie na podstawie posiadanych szkiców topograficznych odszukuje się w terenie repery. Jeżeli została zniszczona duża część palików pomiarowych, odtworzenie trasy w terenie w wielu przypadkach sprawia poważne trudnosci, W takich przypadkach dokonujemy najpierw przybliżonego tyczenia na podstawie punktów uwidocznionych na planie i zidentyfikowanych w terenie posługując się wymiarami z planu. Prowizorycznie wyznaczony kierunek może być następnie skorygowany. Poszczególne punkty trasy, znajdujące się w punktach charakterystycznych terenu, odtworzone w terenie, służą do dalszych prac pomiarowych, mających na celu wyznaczenie robót ziemnych. Roboty te powinny być wyznaczone bezpośrednio po odtworzeniu punktów osiowych. [więcej w: szamba, szambo betonowe, altana ogrodowa ]