Sposoby obliczenia długdści krzywej przejściowej

Prof. Birula podaje następujące sposoby obliczenia długości krzywej przejściowej. 1. Na przejazd przez krzywą przejściową kierowca samochodu w normalnych, warunkach zużywa od 1 do 2 sekund zależnie od szybkości ruchu. 2. Zwiększenie szybkości kątowej skrętu samochodu przekraczać pewnej dopuszczalnej wielkości; Dopuszczalne przyspieszenie dla samochodu w tym przypadku nie jest jeszcze dokładnie ustalone, jednak analizując krzywe przejściowe o długościach zazwyczaj zalecanych należy wnioskować, że wielkość ta I waha się w granicach od 0,02 do 0,05 radianów na sek, lub też 1°-t 2,50 na sek2. 3. Wzrost przyspieszenia bocznego od siły odśrodkowej, która powstaje i stopniowo wzrasta na krzywej przejściowej, nie powinien przekraczać pewnej wielkości dopuszczalnej z punktu widzenia wygody jazdy pasażerów. samochodu. Zagadnienie to było badane zarówno dla pojazdów drogowych, jak i kolejowych, gdzie przyjmuje się wielkość przyspieszenia bocznego k: = 0,3,- 0,6 m/sek, Pierwotnie dla samochodów stosowano w praktyce wielkości przyjęte dla wozów kolejowych, obecnie jednak na podstawie dokonanych badań należy raczej przyjmować k = 0,6 m/sek (górna granica normy kolejowej) . Tyczenie krzywej przejściowej wykonuje się sposobem współrzędnych prostokątnych (x, y), Dla wyliczenia współrzędnych przyjmuje się ich początek w punkcie początkowym krzywej przejściowej (tj. w punkcie styczności krzywej z prostą), oś odciętych przyjmuje się po stycznej, a oś rzędnych na kierunku prostopadłym do stycznej, Współrzędne prostokątna dowolnego punktu klotoidy można obliczyć za pomocą szeregów następującego typu: x = S – 40C2 + 3456C4 W praktyce korzysta się z jednego lub dwóch wyrazów szeregu, ponieważ wyrazy dalsze są małe i nie mają wpływu na wynik obliczenia O). Do obliczeń dalszych potrzebna będzie wielkość kąta <p, zawartego między osią odciętych i styczną do klotoidy w dowolnym jej punkcie. Kąt ten (w radianach) można kreślić ze wzoru: p = 2C Natomiast kąt t zawarty między osią odciętych i styczną do klotoidy w jej punkcie końcowym otrzymamy ze wzoru powyższego po podstawieniu do niego wielkości So zamiast S. Aby osiągnąć połączenie łuku kołowego z prostą za pomocą krzywej przejściowej, należy tę ostatnią przesunąć do wewnątrz łuku o pewną wielkość 11 R. Konstrukcja takiego przesunięcia łuku kołowego może być jednak dokonana w różny sposób. [przypisy: szamba ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalbud trzebinia]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalbud trzebinia olx praca olsztyn olx praca zielona góra