ROZWÓJ NOWOCZESNYCH RODZAJÓW PODBUDÓW

Wobec rozwoju ruchu samochodowego, dążenia do wprowadzenia jak najdalej idącej mechanizacji robót, nowoczesnej podbudowie stawiamy następujące wymagania: a) podbudowa powinna być na tyle wytrzymała, by nie stwarzać warunków do powstawania. szkodliwych odkształceń w warstwie jezdnej; b) podbudowa powinna stanowić stopniowe przejście od stosunkowo słabego podłoża do bardziej wytrzymałej warstwy jezdnej; c) warstwy podbudowy powinny mieć przepuszczalność stopniowo zwiększającą się w kierunku warstw dolnych; d) od spodu podbudowa powinna być szczelna, gdy podłoże jest spoiste; e) wszystkie roboty związane z wykonaniem podbudowy powinny być w miarę możliwości zmechanizowane; f) konstrukcja podbudowy i technologia jej wykonania powinny być dostosowane do możliwości użycia w jak najszerszym zakresie materiałów miejscowych. Przepuszczalność umożliwia drenaż wewnętrzny warstw nawierzchni. Przepuszczalność warstwy powinna być tym większa, im głębiej się ta warstwa znajduje, gdyż w ten sposób ułatwia się odsączanie wody. Woda zatrzymująca się w nawierzchni jest bardzo niebezpieczna ze względu na parowanie i zamarzanie, a w związku z tym – odrywanie błonki bitumicznej od ziarn kruszywa. Od spodu podbudowę należy zabezpieczyć od przenikania do niej cząstek drobnych podłoża z gruntu spoistego (iłu lub gliny). Pod wpływem ruchu pojazdów powstają drgania, które rozluźniają podbudowę i umożliwiają drobnym cząstkom podłoża wciskanie się w mą. Podbudowa zostaje zanieczyszczona i przy dużym zawilgoceniu traci nośność, a pod działaniem mrozu tworzy soczewki lodowe i wysadziny. Warunek filtru odwróconego, stawiany dolnej warstwie pod- budowy z kruszywa, ma duże znaczenie dla jej stateczności. Warunek mechanizacji robót wyklucza takie konstrukcje i taką technologię, które by potrzebowały dużej ilości robocizny ręcznej. Oprócz obniżenia kosztów, mechanizacja przyspiesza wykonanie robót, skraca terminy budowy, podwyższa jakość: robót. Prawie wszystkie procesy technologiczne, związane z wykonaniem nowoczesnych podbudów, wymagają maszyn i mechanicznego wykonania. Mechanizacja i nowoczesna technologia są ściśle z sobą złączone. Nie ma nowoczesnej technologii bez mechanizacji. [hasła pokrewne: szamba ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalbud trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalbud trzebinia olx praca olsztyn olx praca zielona góra