TYCZENIE RAMP DROGOWYCH

Rampą drogową nazywamy przejścia ze spadku obustronnego (daszkowego) nawierzchni na prostej do spadku jednostronnego na łuku. Przejście takie dla łuków z zastosowaniem krzywej przejściowej wykonuje się na długości krzywej, a dla łuków nie wymagających krzywych przejściowych – na odcinku prostej długości 30 m przed początkiem łuku. Dla dróg dostosowanych do ruchu samochodowego pochylenie poprzeczne jednostronne na łuku ma zazwyczaj wielkość większą niż- pochylenie poprzeczne na prostej. W związku z tym przy zachowaniu ustalonego w projekcie stałego spadku niwelety drogi zewnętrzna krawędź nawierzchni podnosi się do góry, a wewnętrzna obniża się. Obniżenie to jest większe, jeśli nawierzchnia w łuku ma poszerzenie i stwarza zagłębienie wewnętrznej połowy nawierzchni, niewygodne dla ruchu i nieestetyczne. Zjawiska teqo można uniknąć przez podniesienie niwelety w osi drogi na łuku w stosunku do niwelety położonej w jednostajnym spadku zaprojektowanym. W tym przypadku należy prowadzić krawędź wewnętrzną nawierzchni w spadku stałym zgodnie z projektem i ten właśnie spadek umieścić w profilu podłużnym. Rozpatrzmy obydwa sposoby. Oś drogi przebiega -zgodnie z niweletą, krawędź wewnętrzna nawierzchni obniża się Niweleta osi drogi jest identyczna z wysokością środka nawierzchni. Z profilu podłużnego wyznaczamy rzędne niwelety osi nawierzchni w przekroju I, tj. na początku krzywej przejściowej oraz w przekroju VII, tj. na jej końcu. Dla przekroju I odejmujemy od rzędnej osi na- wierzchni w punkcie A wielkość n i otrzymując wysokość punktów B i C krawędzi nawierzchni prawej i lewej. W przekroju VII dla otrzymania wysokości krawędzi zewnętrznej E dodaje się do rzędnej niwelety w punkcie D wielkość b/2 t. W celu otrzymania wysokości krawędzi wewnętrznej nawierzchni F odejmuje się od rzędnej punktu ti wielkość (b/Ż+p)• t. W ten sposób otrzymamy kolejno wysokości punktów E i F zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi nawierzchni. Krawędź. zewnętrzna nawierzchni przebiega według linii BE, wysokości poszczególnych jej punktów można wyznaczyć, niwelując te punkty na krzyże niwelacyjne ustawione w punktach B i E. Krawędź wewnętrzna nawierzchni przebiega wzdłuż linii CF, wysokości poszczególnych jej punktów wyznacza się przez niwelację krzyżami niwelacyjnymi ustawionymi w punktach C i F. [patrz też: przydomowe oczyszczalnie, ograniczniki przepięć, drzwi tarasowe przesuwne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne ograniczniki przepięć xps styropian