WYBÓR TYPU PODBUDOWY

W latach 1958 i 1959 wykonano z powodzeniem próby użycia do stabilizacji gruntów popiołów z węgla kamiennego wraz z cementem. W F. 1960 wykonano próby stabilizacji gruntów, spoistych popiołami lotnymi z węgla brunatnego, a w r. 1961 wykonano już dłuższe odcinki dróg na podłożu albo też podbudowie stabilizowanej popiołami lotnymi. Duże ilości popiołów będące do dyspozycji i ich niska cena wróżą duże powodzenie w użyciu ich do stabilizacji gruntów. Od r. 1953 z inicjatywy mgr inż. R. Gazurka (Łódź) wykonuje się nawierzchnię i podbudowy tłuczniowe niezamulane zaprawą smołowowodną. Wykonanie tych podbudów może być całkowicie zmechanizowane, uruchomiono więc produkcję specjalnego sprzętu do wytwarzania i rozlewania zaprawy smołowowodnej. Podbudowy i nawierzchnie wykonane za pomocą zaprawy smołowowodnej wykazały swą całkowitą przydatność zarówno pod względem nowoczesnego wykonawstwa jak i nowoczesnego ruchu samochodowego. Jak widać z tego krótkiego przeglądu, w ostatnich latach (1956- 1961) rozwinęły się w Polsce prawie wszystkie nowoczesne typy pod- budów. Dotychczas nie znalazły szerszego zastosowania podbudowy z mas bitumicznych, ale to tylko z powodu braku lepiszcz bitumicznych (smoły i asfaltu). Należy tu jeszcze raz powtórzyć, że warunkami nowoczesności podbudowy są: wykorzystanie materiałów miejscowych, zmechanizowanie robót, wykorzystanie wiedzy z zakresu mechaniki gruntów przy konstruowaniu nawierzchni i obliczaniu jej grubości. Biorąc pod uwagę zasoby materiałowe, charakterystyczne dla niektórych terenów, można by wyróżnić następujące przypadki wykorzystania tych materiałów przy wyborze typu podbudowy. a) Tereny zasobne w żwiry i pospółki. Na obszarze Polski są to tereny województw północnych, z morenami polodowcowy- mi. Na terenach tych można prawie zawsze znaleźć w pobliżu drogi zasoby gorszych czy lepszych pospółek, a nawet żwirów, w najgorszym przypadku – piaski. Najracjonalniejszym typem podbudowy na tych terenach będzie podbudowa ze żwirów lub pospółek stabilizowanych mechanicznie. Często spotyka się pospółki czy żwiry o zbyt małej zawartości drobnych frakcji. Należy je wówczas doziarniać odpowiednimi dodatkami (piasek gliniasty, popioły lotne itp.). [przypisy: ral 7045, olx praca koszalin, planimetr ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca koszalin planimetr ral 7045