Wysokości punktów osiowych

Aby otrzymać wysokości punktów osiowych dla przekrojów, w których spadek poprzeczny łamie się w środku (np. II, III, IV itd.), należy wyznaczyć wysokości osiowe: w przekroju 1 rzędna punktu A = C + + b/2i; w przekroju VII rzędna punktu G = E + (b/2 + p) t. Rzędne dla punktów przekrojów pośrednich otrzymujemy z niwelacji przy ustawieniu krzyży w punk lach A i G. W obu podanych przykładach podniesienie zewnętrznej połowy nawierzchni drogowej odbywa się według pewnej powierzchni wichrowatej, zależnej od wielkości spadków i i t. Inny sposób stosowany w praktyce – to przejście z przekroju pierwszego do ostatniego po linii grzbietu nawierzchni, łączącego punkt A z punktem D, niezależnie od tego, czy krawędź wewnętrzna jezdni jest obniżona, I czy też przebiega w zaprojektowanym stałym spadku. Lepszym rozwiązaniem jest projektowanie ramp drogowych, a więc przejścia z przekroju daszkowego (dwuspadkowego) do przekroju jednospadkowego, nie na długości krzywych przejściowych, lecz na prostej przed krzywą przejściową lub też częściowo na prostej przed krzywą przejściową, a częściowo na krzywej. Rozwiązania tego typu niczym się nie różnią od wymienionych rozwiązań, natomiast są one trudne do zastosowania w terenach pagórkowatych, podgórskich i górskich, gdzie ze względu na dużą ilość łuków odwrotnych powstają znaczne trudności przy znalezieniu miejsca na wstawienie w trasę krzywych przejściowych i ramp. o Zastosowanie ramp drogowych wstawionych do trasy drogowej przed krzywą przejściową ma znaczenie dla dróg wyłącznie o ruchu sarno- chodowym o znacznej szybkości podstawowej, natomiast dla dróg o ruchu mieszanym, projektowanym nawet na większe szybkości podstawowe, rampy można projektować ma długości krzywych przejściowych. Przy dłuższych krzywych przejściowych niwelację punktów pośrednich ramp drogowych z zasady wykonuje się nie za pomocą krzyży niwelacyjnych, lecz za pomocą instrumentu niwelacyjnego, co wymaga zatrudnienia bardziej wykwalifikowanego personelu pomiarowego. W takich przypadkach rozwiązaniem pośrednim jest wyznaczenie rzędnych dla kilku takich przekrojów pośrednich, które by umożliwiły niwelację między wyznacz-onymi punktami za pomocą krzyży niwelacyjnych. [podobne: przydomowe oczyszczalnie, ograniczniki przepięć, drzwi tarasowe przesuwne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne ograniczniki przepięć xps styropian